KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Op.Dr. Mete Aksu olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve kişisel verilerin güvenliğine önem veriyoruz.

Bu nedenle , kişisel verilerinizi korumak amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Aralık 2019 ‘da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri, kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız, Kanun’da “Veri Sorumlusu” sıfatıyla tanımlandığımız Op.Dr. Mete Aksu olarak, işletmekte olduğumuz www.meteaksu.com.tr adlı internet sitesinin (“Web Sitesi“) işletilmesi sırasında, Kanun’da Veri Sahibi olarak anılan Web Sitesi üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları ve tıp merkezlerimizde muayene ve tedavi olan/olacak kişiler tarafından Op.Dr. Mete Aksu ile paylaşılan veya Op.Dr. Mete Aksu’nun, Veri Sahibi’nin Web Sitesi’’ni kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

a.Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve İşlenecek Kişisel Veriler

Kanun’da Kişisel Veri; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Kişisel veriler kural olarak veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak Kanun’un 5’nunci maddesi’nde veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenebilecek kişisel verilere ilişkin istisnalara yer verilmiştir. Veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenebilecek kişisel verilere ilişkin istisnalar;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Op.Dr. Mete Aksu, Veri Sahibi’nin kişisel bilgilerini (kimlik bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri ile Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ve olası sağlık hizmetlerinin ifa edilmesi için gerekli olabilecek, Kanun ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri) Web Sitesi üzerinden veya manuel ortamda Veri Sahibi’nin rızasına bağlı olarak işleyebilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda Op.Dr. Mete Aksu ile paylaşabileceği verilerin işbu “Bilgilendirme”’de belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça rıza gösterdiğini kabul etmektedir.

Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun’un 3. ve 7. maddeleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Bilgilendirme hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Kişisel sağlık verileriniz; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

 • Veri Sahibinin, Web Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması,
 • Sunulan sağlık hizmeti için gerekli değerlendirmelerinin yapılması,
 • Veri Sorumlusu olarak Op.Dr. Mete Aksu tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve tedavilerinin takibi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş / tedavi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Op.Dr. Mete Aksu ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Op.Dr. Mete Aksu’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
  Sunduğumuz sağlık hizmetlerinden ilgili Veri Sahibini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Web Sitesi’ne üyelik halinde üyelik kaydı ile hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Web Sitesi sistem hatalarının tespit edilerek, performans takibinin yapılması ve işleyişin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,
 • Veri Sahiplerine daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi,
  amaçlarıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra veri sahiplerine özel, sağlık hizmeti ve tedaviye ilişkin olarak siz değerli veri sahipleri ile iletişim kurulabilmesi, Web Sitesi üzerindeki deneyimin iyileştirilmesi, tıp merkezi içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanılması ve veri sahibinin kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirme yapılması amacıyla kullanılabileceği gibi, ayrıca izin vermiş olmanız durumda tanıtım, hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmet ve tedaviler geliştirilmesi, veri sahibi memnuniyeti çalışmaları yapılması ve hedef veri sahibi grubu tespiti vb. amacıyla da işlenebilecektir.

Söz konusu bilgiler Op.Dr. Mete Aksu tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, partnerlerine iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle iletişime geçilebilecektir.

Op.Dr. Mete Aksu olarak ayrıca, Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında;

 • Hastaların tedavi sürecinin daha iyi görüntülenmesi,
 • Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Veri Sahibi’nin sağlık hizmetleri kullanımını analiz etme ve sağlık verilerini saklama,
 • Hukuksal süreçlerin ve şikâyetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi amaçlarıyla,
  hastalarına sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, işlem anında ve sonrasında görüntü ve kayıt alabilecek ve bunları 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
 • Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi
 • Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık
 • Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve sair mevzuata uygun olarak işleyebilecektir.

c. Kişisel Verilerin Kimlerle ve Hangi Amaçla Paylaşılacağı

Kişisel verileriniz; başta Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Op.Dr. Mete Aksu’nun Veri Sahibi’ne sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, aktarılabilecektir. Op.Dr. Mete Aksu, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Web Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, hukuksal sorunların çözümü ve işbu Bilgilendirme’de yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), yargı mercileri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerini sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen açık rıza gösterdiğini kabul etmektedir.

İşlenme, depolanma, idare veya işbu Bilgilendirmede belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz Kanun’un 9. Maddesinde işaret edilen usul ve şartlar çerçevesinde Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Web Sitesi ve sosyal medya üzerinden elektronik ortamda, Tıp Merkezlerimizde ise manuel olarak toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e. Kanun Kapsamında Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Veri Sahibi;

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor ise buna itiraz etme,
 • kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerinizi, Noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla, başvuru sahibinin daha önce Op.Dr. Mete Aksu’e bildirdiği ve Op.Dr. Mete Aksu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@meteaksu.com.tr adresine göndereceği e-mail ile yazılı olarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Op.Dr. Mete Aksu’e iletmeniz durumunda, Op.Dr. Mete Aksu niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Op.Dr. Mete Aksu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

f. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Op.Dr. Mete Aksu, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre ve tedavi süresi boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Op.Dr. Mete Aksu, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

g. Bilgilendirmede Değişiklikler
İşbu Bilgilendirme, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

× Whatsapp